رهبری

بدنه خبر

نوبت دوم سه‌شنبه، 23 خرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد در نظر دارد داروخانه بیمارستان شهید چمران و مراکز خدمات جامع سلامت روستایی و شهری شهرستان سروآباد را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به داروسازان واجد شرایط شاغل در استان کردستان واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب: از تاریخ 21/3/1396 لغایت 28/3/1396

محل تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب: استان کردستان –شهرستان سروآباد-شبکه بهداشت و درمان شهرستان سروآباد- واحد امور عمومی

 

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 29/3/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات مزایده (پاکات الف و ب و ج): استان کردستان- شهرستان سروآباد- واحد دبیرخانه (محرمانه) –کدپستی: 6678136444

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگاه مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

 

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک وپیشنهادات (الف-ب-ج): کمیسیون مزایده در مورخه 29/3/1396 صبح روز دوشنبه ساعت 10صبح واقع در شبکه بهداشت و درمان سروآباد می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن  08734823795 مسئول امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مزایده به آدرس: http://iets.mporg.ir و یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir  مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار