رهبری

بدنه خبر

فراخوان و اسناد مناقصه سرویس و نگهداری تاسیسات بیمارستان های کوثر و شهدای دهگلان چهارشنبه، 31 خرداد 1396

  
 

فراخوان مناقصه عمومی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظر داردنگهداری، سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزاتمکانیکی-الکتریکی موجود در ساختمانهای اصلی وجانبی موجود در بیمارستان های کوثر سنندج و شهدای دهگلان را از طریق برگزاری مناقصه عمومی به مدت یکسال به شرکت های واجد شرایط در بخش خصوصی واگذار نماید.

لذا بدینوسیله از شرکتهایی دارای صلاحیت لازم از اداره کار و امور اجتماعی دعوت بعمل می آید از تاریخ درج آگهی نوبت دوم به مدت 10 روز نسبت به دریافت اسناد و مدارک مناقصه در وب سایت اینترنتی دانشگاه به آدرس http://muk.ac.ir اقدام نمایند و در صورت تمایل نسبت به ارسال اسناد و مدارک مورد نیاز و پیشنهاد قیمت تا تاریخ  17/04/96 از طریق پست پیشتاز به آدرس مناقصه گزار اقدام نمایند.

آدرس دستگاه مناقصه گزار : نشانی: کردستان، سنندج، خیابان آبیدر، ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی  کد پستی: 6618634683

ردیف

موضوع

برآورد ماهیانه

(ریال)

برآور سالیانه

(ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (ریال)

1

سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزاتمکانیکی-الکتریکی بیمارستان  کوثر سنندج

640،000،000

7،680،000،000

29،540،000

2

سرویس، راهبری و سرپرستی تاسیسات وتجهیزاتمکانیکی-الکتریکی بیمارستان  شهدای دهگلان

130،000،000

1،560،000،000

11،180،000

 

مهلت دریافت اسناد مناقصه : از تاریخ 01/04/96 تا تاریخ 17/04/96

تاریخ ارسال اسناد و مدارک مناقصه : حداکثر تا ساعت 14 روز شنبه 17/04/96

تاریخ بازگشایی پیشنهاد ها:21/04/96 

 
پورتال اخبار