رهبری

بدنه خبر

کمیته ایراپن پنجشنبه، 1 تیر 1396

در تاریخ 25/3/96 راس ساعت 10 کمیته ایراپن در محل مرکز بهداشت شهرستان دهگلان و با حضوراعضای پیوست برگزار گردید.

در ابتدای  جلسه  جناب آقای دکتر خالدیان ریاست محترم شبکه بهداشت ودرمان شهرستان دهگلان، ضمن خیر مقدم به حاضرین به بیان اهداف جلسه پرداختند و سپس خانم محمدی گزارش عملکرد برنامه ایراپن سال 1395 و 3ماهه اول سال 1396 و وضعیت برنامه ها با توجه به انتظارات معاونت بهداشتی در شهرستان دهگلان را تشریح کردند.  بعد از بحث وتبادل نظرات فعالیتهای ذیل، جهت بهبود عملکرد اجرایی ایراپن و ارتقا شاخص های برنامه ها، به تصویب اعضا رسید.

 
پورتال اخبار