رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای) مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی (برابر شرایط و اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های تولید کننده یا توزیع کننده معتبر اقدام نماید. پنجشنبه، 8 تیر 1396

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله ای)

مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر سنندج در نظر دارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی (برابر شرایط و اسناد مناقصه) از طریق مناقصه عمومی از شرکت های تولید کننده یا توزیع کننده معتبر اقدام نماید.

...............................................................................

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب : از تاریخ نشر آگهی 3/4/1396 لغایت 15/4/1396

محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان شهرستان سنندج خیابان پاسداران بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان بلوار محوی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر واحد تدارکات و یا به وب سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس http://muk.ac.ir و همچنین پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند.

...............................................................................

مهلت ارسال پیشنهادها (پاکتهای الف ، ب ، ج ) : لغایت تاریخ 24/4/1396             

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادها ی اسناد مناقصه (پاکتهای الف،ب،ج) : استان کردستان شهرستان سنندج - خیابان پاسداران بعد از دانشگاه علوم پزشکی کردستان   بلوار محوی مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر دبیرخانه (به‌صورت محرمانه)

...............................................................................

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را به صورت اصل فیش بانکی  به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماهه بنام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر ارائه نمایند.

...............................................................................

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکت الف، ب ،ج) : کمیسیون معاملات در تاریخ 27/4/1396 صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح در دفتر ریاست مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر تشکیل می گردد،ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08733611221 و یا شماره همراه 09183732484( آقای رحمتیان) تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir    و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان Http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 
 
 
                                                                          «روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات ، بهداشتی ، درمانی کردستان » 
 
پورتال اخبار