رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای عمومی شنبه، 17 تیر 1396

جلسه شورای عمومی

جلسه شورای عمومی دانشکده با حضور ریاست محترم دانشکده ،معاونین ومدیران گروه و سایر اعضای محترم دانشکده پرستاری ومامایی در روز شنبه 96/04/17 ساعت 8:30 در سالن اجتماعات دانشکده تشکیل گردید.در این جلسه در رابطه با مسائل کارگزینی وامور امتحانات بحث و تبادل نظر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار