رهبری

بدنه خبر

جلسه توجیهی شورای تحصیلات تکمیلی دوشنبه، 19 تیر 1396

جلسه توجیهی شورای تحصیلات تکمیلی

جلسه توجیهی شورای تحصیلات تکمیلی جهت کلیه همکاران آموزشی دانشکده در ساعت 11 روز 96/04/19 برگزار گردید. وآئین نامه ومقررات مربوط به دانشجویان کارشناسان ارشد توضیح داده شد.

 
پورتال اخبار