رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر شبکه و برخی مسئولین واحدها از مراکز خدمات جامع سلامت دلبران، مالوجه و خانه بهداشت روستای طوغان شنبه، 24 تیر 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در تاریخ 1396/4/20 دکتر امیدمحمدی به همراه برخی مسئولین واحدهای ستادی شبکه از مراکز خدمات جامع سلامت دلبران، مالوجه و خانه بهداشت روستای طوغان براساس برنامه زمانبندی شده بازدید نمودند و ضمن پایش و ارزیابی عملکرد واحدها با پزشکان، کارشناسان و کارکنان مراکز فوق الذکر دیدار و در خصوص نقش و اهمیت اصولی و دقیق برنامه ها و فرآیندها براساس چک لیست ها در جهت تحقق اهداف و برنامه های سازمان بحث و تبادل نظر نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار