رهبری

بدنه خبر

برگزاری گارگاه اموزشی داروهای جام بگ اورژانس شنبه، 24 تیر 1396
این گارگاه با حضور اساتید محترم جناب اقای دکتر راستین و دکتر رضایی و  خانم دکتر عباس پناه جهت آموزش داروهای جام بگ اورژانس 115 برگزار گردید .در این کارگاه ضمن آموزش مهارت های دارویی پرستاری نحوی صحیح استفاده از داروهای پیش بیمارستانی شمال اندیکاسیون دارو و عوارض دارو و  تداخلات دارویی بیان گردید
 
پورتال اخبار