رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره در دانشگاه یکشنبه، 25 تیر 1396

کارگاه آموزشی مدیریت تعارض و فنون مذاکره با هدف توانمندسازی مدیران پرستاری صف و ستاد به منظور افزایش میزان آگاهی و سطح دانش شرکت کنندگان در سالن اجتماعات ستاد دانشگاه علوم پزشکی کردستان برگزار گردید.

به گزارش خبرنگار وب دا، این کارگاه با شرکت بیش از 70 نفر، جهت کلیه رسته های بهداشتی درمانی شامل مدیران و روسای پرستاری ، سرپرستاران، سوپروایزران آموزشی، بالینی و در گردش، پرستاران کنترل عفونت و پرستاران کلیه مراکز سطح استان اعم از شهرستان سنندج و شهرستان های تابعه برگزار شد.عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی سنندج و مدرس کارگاه با اشاره به اهداف برگزاری این کارگاه، گفت:  این دوره در راستای آشنایی مدیران با روش های نوین مدیریتی، دستیابی اثربخش تر به اهداف سازمانی ، اصول و فنون مذاکره و همچنین روش های حل تعارض می باشد.

دکتر عادل صلواتی با بیان اینکه مدیریت به معنای توانایی ایجاد انگیزه می باشد، افزود: با توجه به افزایش فشارهای مختلف محیطی و سازمانی، می طلبد که همه کارکنان و مدیران نسبت به فراگیری فنون مذاکره و سبک های مدیریت تعارض آشنایی و تسلط پیدا کنند.

وی اظهار داشت: اگرچه ممکن است فشارهای کاری روزمره مدیران زمان اندکی برای آنان در جهت یادگیری دانش های نوین مدیریتی باقی بگذارد اما مدیرانی که خواهان موفقیت هستند باید از طریق تفویض اختیار ، زمان آزاد بیشتری برای یادگیری دانش های نوین اختصاص دهند.

دکتر صلواتی همچنین به بیان مطالبی از جمله مفهوم مذاکره، گام های مهم برای انجام فرآیند مذاکره ، موانع، راهکارهای عملیاتی برای انجام مذاکره های اثربخش در محیط های سازمانی، مفهوم و معنای تعارض و دیدگاه های گوناگون سنتی و نوین نسبت به سبک های مدیرتی تعارض پرداخت.

گفتنی است این کارگاه دارای امتیاز هشت ساعت شغلی آموزش ضمن خدمت کارکنان و به همت اداره پرستاری معاونت درمان دانشگاه برگزار شد

 
پورتال اخبار