رهبری

بدنه خبر

واگذاری امورات مربوط به حمل زباله های غیر عفونی دوشنبه، 26 تیر 1396

·        مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد به منظور توسعه و جذب مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امورات مربوط به حمل زباله های غیر عفونی مرکز را از طریق استعلام بهاء به شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.

·         مدت زمان تحویل اسناد به شرکت های داوطلب : از تاریخ نشر آگهی لغایت 25/4/1396

·         محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: سنندج – خیابان پاسداران – بلوار شهدای نیروی انتظامی –مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس – دبیرخانه

·         مهلت ارسال پیشنهادات ( پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 25/4/1396

·         آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات( پاکات الف و ب و ج) :  سنندج – خیابان پاسداران - بلوار شهدای نیروی انتظامی –مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس – کد پستی 66177713141

·         نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام: مبلغ تضمین به مبلغ 5000000 ریال ( پنج میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

·         تاریخ بازگشایی پیشنهادات: مورخ 26/4/1396 صبح روز دوشنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت مرکز می باشد. ضمنا" شرکت های داوطلب می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33660025-087 تماس حاصل فرمایند.

 
پورتال اخبار