رهبری

بدنه خبر

محل ،زمان و نحوه برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شهرستان سنندج چهارشنبه، 28 تیر 1396

الف-مراحل رای گیری به روش الکترونیکی:

 

1-ارسال کدملی متقاضی به سامانه پیامکی 2000190 همزمان با شروع فرآیند انتخابات( از ساعت 8 صبح لغایت 20 )در روز جمعه مورخ 30/4/96  توسط تلفن همراهی که شماره آن در نظامپزشکی ثبت شده یا مالکیت آن به نام فرد متقاضی است

2- دریافت کد رمز 12 رقمی و ورود به سامانه Entekhabat.behdasht.gov.ir ظرف مدت یکساعت پس از دریافت کد رمز

3-ثبت رای در سامانه فوق و دریافت کد رهگیری

 

ب-رای گیری به روش حضوری:

1-      محل شعبه اخذ رای در شهرستان سنندج در ستاد دانشگاه واقع در خیابان آبیدر ( از ساعت 8 صبح لغایت 20 )در روز جمعه مورخ 30/4/96 می باشد.

2-      چنانچه فرد متقاضی به هر علت نتواند رای خود را بصورت الکترونیکی ثبت نماید،با همراه داشتن کارت نظامپزشکی و کارت ملی می تواند به شعبه  برگزاری اخذ رای مراجعه نماید.

3-      چنانچه اطلاعات فردی (شماره نظامپزشکی ، کد ملی و ...) به هر دلیلی در سامانه ثبت نشده باشد،به همراه داشتن یکی ازمدارک ذیل جهت اخذ رای و احراز هویت الزامی است:حکم کار گزینی،پروانه مطب،کارت دانشجویی دستیاری یا گواهی اشتغال به تحصیل

                                           هیات اجرایی هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار