رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای) نوبت دوم شماره 4-1396 شنبه، 31 تیر 1396

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد نسبت به تامین خدمات عمومی (تنظیفات، پیشخدمتی و سایر خدمات مشابه) مورد نیاز در مراکز و پایگاه های جامع سلامت شهری (برنامه phc) واحد های تابعه خود از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به بخش خصوصی(شرکتهای صلاحیت دار و واجد شرایط) واگذار و اقدام نماید.

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 28/4/1396 لغایت 5/5/1396

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه به استان کردستان-شهرستان سنندج- میدان آزادی- ابتدای خیابان آبیدر ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 16/5/1396

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مناقصه :استان کردستانشهرستان سنندجمیدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدردبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683 

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الفب-ج): کمسیون معاملات دانشگاه در مورخه 19/5/1396صبح روز پنج شنبه ساعت 9 واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی دانشگاه تشکیل می گردد ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار