رهبری

بدنه خبر

ارتقا بانک خون های بیمارستانی ومصرف خون و فراورده های خونی پنجشنبه، 15 تیر 1396
کنفرانس علمی یک روزه " ارتقا بانک خون های بیمارستانی ومصرف خون و فراورده های خونی"      با همکاری اداره  انتقال خون  استان، اساتید دانشگاه علوم پزشکی،آموزش مداوم و آموزش توسعه نیروی انسانی با حضور پرسنل مراکز درمانی شهر سنندج و مسئولین بانک خون ورابطین هموویژیولانس مراکز درمانی استان در سالن آمفی تاتر بیمارستان بعثتدر تاریخ 15تیرماه  برگزار گردید . معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی جناب آقای دکتر قصری  مطرح کرد: اعتباربخشی محور ارتقا ی کیفیت خدمات /توجه بیشتر به استانداردهای طب انتقال خون در بیمارستان ها می باشد . کنفرانس علمی یک روزه " ارتقا بانک خون های بیمارستانی ومصرف خون و فراورده های خونی"   دارای امتیاز باز آموزی (آموزش مداوم و آموزش ضمن خدمت )جهت گروه های فوق تخصصی و متخصصین و پزشکان عمومی و سایر گروه های مرتبط با فرایند انتقال خون   می باشد  . 
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی.آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار