رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده یکشنبه، 1 مرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران اورژانسی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

 

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 31/4/96 لغایت 7/5/96

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان سقز-شبکه بهداشت شهرستان سقز – اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir   مراجعه نمایند.

 

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 12/5/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: از طریق پست سفارشی –استان کردستان –شهرستان سقز –بلوار حافظ مرکزبهداشت شهرستان سقز –طبقه دوم- واحد حراست کدپستی 6681744593

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین 20000000 ریال(بیست میلیون ریال) را به حساب شماره 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند

 

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 16/5/96 روز دوشنبه ساعت 8صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرسhttp://iets.mporg.ir   و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان  http://muk.ac.ir    مراجعه نمایند

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان  

 
پورتال اخبار