رهبری

بدنه خبر

برگزاری هفتمین دوره انتخابات نظام پزشکی در شهرستان سنندج به روایت تصویر دوشنبه، 2 مرداد 1396