رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده 1396 سه‌شنبه، 3 مرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیمارستان شهدای دهگلان به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکت هایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

 

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشر آگهی 3/5/1396 لغایت 12/5/1396

محل تحویل اسناد مزایده: شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان دهگلان-میدان امام خمینی- شبکه بهداشت  و درمان دهگلان مراجعه نمایند.

 

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 20/5/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان-شهرستان دهگلان- میدام امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- کدپستی 6667136899- واحد حراست شبکه

 

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

 

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در مورخه 23/5/1396 روز دوشنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه تشکیل می گردد. ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735127245 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

 
پورتال اخبار