رهبری

بدنه خبر

آگهی (استعلام بها) چهارشنبه، 4 مرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر داردبراساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان انجام امور تکثیر(فتوکپی) واحدهای تابعه شبکه را از طریق استعلام بها به مدت یکسال به بخش خصوصی(شرکت های واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذار نماید:

1.       ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان دهگلان

2.       بیمارستان شهدای دهگلان

 

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: از تاریخ 3/5/1396 لغایت 12/5/1396

محل تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

 

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج): لغایت تاریخ 20/5/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) اسناد استعلام:

استان کردستان-شهرستان دهگلان-میدان امام خمینی- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت استعلام (برای هر قرارداد بطور جداگانه): مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار 3ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند.

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الف، ب، ج): مورخ 23/5/96 صبح روز دوشنبه ساعت 10صبح و اقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد.

 

·                      در ضمن شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735127245 واحد امور عمومی تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

 
پورتال اخبار