رهبری

بدنه خبر

آگهی (استعلام بها) چهارشنبه، 4 مرداد 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد براساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان  امور حفاظتی و مراقبتی

بیمارستان شهدا را از طریق استعلام بها به مدت یکسال به بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط صلاحیت دار) واگذار نماید:

----------------------------------------------------------------------------------

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکتهای داوطلب: از تاریخ 3/5/1396 لغایت 12/5/1396

محل تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

----------------------------------------------------------------------------------

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج): لغایت تاریخ 20/5/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب، ج) اسناد استعلام:

استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

----------------------------------------------------------------------------------

نوع و مبلغ تضمین شرکت استعلام (برای هر قرارداد بطور جداگانه): مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار 3ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند.

----------------------------------------------------------------------------------

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الف، ب، ج): مورخ 23/5/96 صبح روز دوشنبه ساعت 10 صبح و اقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد.

----------------------------------------------------------------------------------

*در ضمن شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735127245 واحد امور عمومی تماس حاصل نمایند

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان

 
پورتال اخبار