رهبری

بدنه خبر

نشست مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه چهارشنبه، 4 مرداد 1396

 

نشست مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی و بیمارستانهای تابعه دانشگاه

 

 سه شنبه مورخ 3 مرداد ماه 1396 نشست مدیران خدمات پرستاری مراکز درمانی و بیمارستان های تابعه دانشگاه با حضور مدیر محترم پرستاری و مترونهای بیمارستانها در سالن اجتماعات معاونت درمان برگزار شد.

 
 
 
 
 
در این جلسه موارد زیر مورد بحث و بررسی قرار گرفت:
 

Ø      آمار نیروی انسانی پرستاری ، استفاده بهینه از نیروهای پرستاری و ایجاد انگیزه در آنان

Ø      بحث نیروهای شرکتی

Ø      بحث دانشجویان پرستاری داوطلب کاربالینی و نظارت بر عملکرد آنان

Ø      بحث پرستاران آموزش دیده تحت نظر بیمارستان در آینده

Ø      شاخصهای ملی پرستاری

Ø      برای مشکلات موجود در پانسیون نیروهای طرحی

Ø      اجرای برنامه Case Method (مراقبت موردی) در بیمارستان ها

Ø      تشویق بیمارستان ها درخصوص ایجاد مراکز مشاوره و ارائه خدمات پرستاری در منزل

Ø      ثبت به موقع اطلاعات در سایت مادران و نوزدان

 
 
 
 
 
پورتال اخبار