رهبری

بدنه خبر

گزارش کنفرانس " طرح تکریم ارباب رجوع" یکشنبه، 1 مرداد 1396

 کنفرانس "طرح تکریم ارباب رجوع"درتاریخ 1/5/1396با همکاری واحد حراست دانشگاه علوم پزشکی کردستان در سالن آمفی تاتر بیمارستان بعثت  با حضورواستقبال چشمگیر  مدیران،مسئولین و سرپرستاران واحدهای مختلف درمانی،کلینیکی ،پاراکلینیکی،اداری و آموزشی و اساتید و دستیاران و دانشجویان برگزار گردید. مراسم با پخش آیاتی از قران کریم و سرودجمهوری اسلامی آغاز شد در ابتدا آقای عربیان طی بیاناتی به مدعوین خیرمقدم گفته وپس از آن جناب آقای هدائی به بحث اصل تکریم به ارباب رجوع حال می تواند یک بیمار باشد یا همراه بیمار و یا یکی از کارکنان یا دانشجو و...،منشور  حقوق بیمار و گیرندگان خدمت در مراکز درمانی پرداختند و درنهایت به 10 فرمان طرح تکریم اشاره نمودند:

*     هدف گذاری(تعریف آرمان و رسالت سازمان)

*     تلاش در جهت ارائه کیفیت مطلوب خدمات

*     درک انتظارات ارباب رجوع

*     ارائه خدمات بیش از انتظار

*     مدیریت صحیح منابع انسانی(گزینش-آموزش-حمایت پرداخت)

*     ایجاد تعهد در تمام سطوح سازمان

*     تمرکز زدایی(تقسیم کار و حس اعتماد و تفویض اختیارات)

*     مهندسی مجدد سازمان(بهبود مستمر)

*     ارزشیابی کارکنان توسط ارباب رجوع

*     پیگیری شکایات(خدمات پس از فروش)

این دوره دارای امتیاز آموزشی جهت کلیه کارکنان می باشد.  

 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بیمارستان بعثت
 
پورتال اخبار