رهبری

بدنه خبر

بازدید مدیر شبکه و برخی مسئولین از مراکز خدمات جامع سلامت سریش آباد و حسن خان دوشنبه، 16 مرداد 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در ادامه پایش های برنامه ریزی شده، در تاریخ 1396/4/3 دکتر امید محمدی به همراه برخی مسئولین واحدهای ستادی شبکه از مراکز خدمات جامع سلامت سریش آباد، حسن خان و خانه های بهداشت گیلکلو و شوراب بازدید و ضمن پایش و ارزیابی عملکرد این واحدها با پزشکان، کارشناسان و کارکنان مراکز فوق الذکر دیدار نمودند.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار