رهبری

بدنه خبر

بر پایی نمایشگاه خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی در پارک های سنندج سه‌شنبه، 17 مرداد 1396
در راستای غربالگری خطر بیماریهای قلبی عروقی در میان شهروندان سنندجی و تکمیل پرونده الکترونیک سلامت ،ابتدا  جلسه درون بخشی با مسئولین واحد های ستادی در مرکز بهداشت برگزار گردید. و متعاقب آن با دعوت از نمایندگان ادارات ذیربط ، جلسه دیگری به منظور هماهنگیهای لازم برای بر پایی نمایشگاه خطر سنجی بیماریهای قلبی عروقی برگزار گردید . در این جلسات که توسط کارشناس آموزش سلامت برنامه ریزی شده بود رئیس مرکز بهداشت نیز حضور داشتند و اهداف بر پایی نمایشگاه را بیان نمودند . در پایان جلسات فوق تصمیم گرفته شد که در 5 پارک بزرگ شهر که قابل دسترس برای شهروندان باشد و در سایت اداری به منظور غربالگری در میان کارمندان شاغل ، نمایشگاه  بر پا شود .        
 
پورتال اخبار