رهبری

بدنه خبر

توانمند سازی پرسنل در راستای تکریم ارباب رجوع سه‌شنبه، 31 مرداد 1396

بابک هدائی در ابتدا به تشریح وتعریف طرح تکریم پرداخت وگفت : مفهوم تکریم درلغت به معنی پاسداشت ، گرامی داشتن، نیک گرامی کردن ،تنزیه کردن ازمعایب ، تنزیه وتعظیم ،کریم گفتن کسی را،تعظیم توقیر وحرمت واحترام وتحیت وتسلیم می باشد.مفهوم تکریم درلغت به معنای منزه داشتن وحرمت نگه داشتن وگرامی داشتن است در اصطلاح معنای تکریم این است که رفتار افراد جامعه نسبت به هم یا مسئولان جامعه نسبت به افراد بگونه ای باشد که حرمت افراد رعایت گردد دراین راستا تکریم،پاسداشت وحمایت از ارباب رجوع ها درحوزه های مختلف کشوری امری بسیار مهم وموثر ارزیابی کرد

  وی افزود:.رسالت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی ارائه خدمت به مردم است و این امر نیاز به رعایت چهار چوب حرمت و حفظ آبرو و تکریم انان می باشد .واژه ی دیگری به نام تکریم ارباب رجوع به معنی احترام به ارباب رجوع، پاسخ گویی مناسب به درخواست های اوو راه اندازی کارش در اسرع وقت می باشد.  این عبارت در ادبیات حکومتی بسیار به کار میرودوبرای رفع نقیصه ای که دربیشترادارات دولتی وجود دارد ، استفاده می شود  هدایی درادامه گفت : .این نقیصه همان عدم پاسخ گویی مناسب به مردم ،رجوع دادن بی دلیل آنها به افراد مختلف سازمان، تعلل درانجام کارهای ساده ای مانند امضاء کردن و... است.تکریم ارباب رجوع یعنی ارائه خدمات مناسب، درکمترین زمان در این کارگاه مدیر حراست دانشگاه به برشمردن نقش طرح تکریم در پیشبرد اهداف سازمان ها ونهادهاوغیره اشاره نمود ؛ وی گفت مشتری مداری وتسریع در جوابدهی ورفع نیاز های مشتریان سازمان نقش بسزائی در برجسته نمودن خدمات آن سازمان در جامعه را ایفا خواهد نمود وتوجه بیتشر به امر طرح تکریم ارباب رجوع داخلی وخارجی باعث تسریع رشد خدمات سازمان خواهد گردید.

هدائی درادامه به آشنائی با مبانی ومحتوای طرح تکریم ؛ تشریح پیامدهای طرح تکریم درارتقای کرامت انسانی وافزایش بهروه وری ؛ اطلاع رسانی کامل در زمینه خدمات رسانی به مشتریان ؛ تبیین اصول مشتری محوری ورعایت احترام ارباب رجوع از دیدگاه ارزشی ؛ تشریح خدمات قابل ارائه به ارباب رجوع ؛ گوش دادن به صدای مشتری ومخاطب اشاره وتشریح نمود

مدیرحراست دانشگاه در بخش کلیات طرح تکریم  به شفاف سازی نحوه ارایه خدمات به مردم ونظارت برحسن رفتار کارکنان دستگاهها وهمچنین بهبود واصلاح روشهای ارایه خدمات واطلاع رسانی به نحو مطلوب از ارایه خدمت به مردم  وتدوین منشوراخلاقی سازمان درارتباط با مردم اشاره نمود .              

 
پورتال اخبار