رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه شنبه، 4 شهریور 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان بیجار جهت بیمارستان امام حسین (ع) نیاز مبرم به 3 نفر پزشک عمومی بصورت قراردادی دارد.

متقاضیان می توانند جهت عقد قرارداد با شماره تلفن 3822400 دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان بیجار و یا 3822201 دفتر ریاست بیمارستان امام حسین (ع) تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار