رهبری

بدنه خبر

برنامه های آموزشی هفته ازدواج جوانان دوشنبه، 6 شهریور 1396
روز یک شنبه مورخه 96/5/6 مصادف با هفته جوانان و ازدواج سالم و پایدار در مرکز عباس آباد برای جو انان مجرد کلاس آموزشی  در خصوص ازدواج  سالم و توانمند سازی سمن های عرصه ازدواج  با عناوین آموزشی فوائد ازدواج و دلایل درست ازدواج و آمادگی های مهم برای ازدواج و اشتباهات اساسی در فرایند ازدواجتوسط کارشناس روانشناس مرکز برگزار گردید . ایشان ضمن توضیح در خصوص مواردی که از جمله فواید ازدواج است مانند اثر روانشناختی آن برای تنها نبودن و اینکه انسان موجودی احتماعی است و بقای نسلس سالم نیازمند توانمند شدن جوانان برای انتخاب های مناسب در خصوص همسر و راهکارهایی برای ادامه این زندگی مشترک می باشد . در ادامه مخاطرات ازدواجهای دیر هنگام ومواردی که در این رابطه وجود دارد نکاتی را اشاره کرده و در پایان به سوالات حاضرین پاسخ مناسب داده شد.             
ا
 
پورتال اخبار