رهبری

بدنه خبر

برگزاری کارگاه آموزشی در خصوص بیماری های قلبی-عروقی (ایراپن) و خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان سه‌شنبه، 7 شهریور 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در راستای ادغام ایراپن در بیماریهای غیرواگیر (NCD ) کارگاه آموزشی بیماریهای قلبی-عروقی (ایراپن) و خطرسنجی سکته های قلبی، مغزی و سرطان در تاریخ های 26 و31 شهریورماه و 2و4 مردادماه جهت بهورزان کلیه خانه های بهداشت و در مورخه 1396/6/1 جهت مراقبین سلامت و پرسنل بیماریهای مراکز تشکیل شد و در خصوص NCD، روش های انجام خطرسنجی، استفاده از سامانه سیب جهت خطرسنجی و روش های پیشگیری از بیماریهای قلبی-عروقی آموزش داده شد.
 
مدرسین کارگاه:
- آقای هدایتی
- خانم زرین