رهبری

بدنه خبر

ﻓﺮاﺧﻮان ﻣﻨﺎﻗﺼﻪ ﻋﻤﻮﻣﯽ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﮐﺮدﺳﺘﺎن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻫﺎی ﮐﻮﺛﺮ ﺳﻨﻨﺪج و ﺷﻬﺪای دﻫﮕﻼن و ﮐﻠﯿﻨﯿﮏ وﯾﮋه ﺳﻨﻨﺪج پنجشنبه، 9 شهریور 1396
 
پورتال اخبار