رهبری

بدنه خبر

آگهی( استعلام بها) شنبه، 11 شهریور 1396

شبکه  بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد براساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 

انجام امور تکثیر(فتوکپی)

واحدهای تابعه شبکه را از طریق استعلام بها به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذار نماید:

1.       ستاد شبکه و مرکز بهداشت شهرستان دهگلان

2.       بیمارستان شهدای دهگلان

**************************************************

مدت زمان تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: از تاریخ 11/6/96 لغایت 15/6/96

محل تحویل اسناد به شرکت های داوطلب: استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان- واحد حراست شبکه

**************************************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 22/6/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) اسناد استعلام:

استان کردستان-شهرستان دهگلان-میدان امام-شبکه بهداشت ودرمان دهگلان- واحدحراست شبکه

**************************************************

نوع و مبلغ تضمین شرکت استعلام (برای هر قرارداد بطور جداگانه): مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند.

**************************************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف و ب و ج): مورخ 25/6/96 صبح روز شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد.

**************************************************

در ضمن شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35127245-087 واحد امور عمومی تماس حاصل فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار