رهبری

بدنه خبر

ارائه خدمت و آموزش به سالمندان کمیته امداد امام خمینی (ر) دوشنبه، 13 شهریور 1396
با توجه به اینکه سالمندان جامعه جزوه سرمایه های ملی ما میباشند و حجم زیادی از مخارج حوزه های درمان را به خوداختصاص داده اند پس بایدبرروی آموزش سبک زندگی سالم وبهداشتی  این قشر توجه بیشتری بشود تابار بیماریهای غیرواگیر رادراین قشرکاهش داد
  دراین راستاکلاس اموزشی آگاه سازی بیشتر این افراد درزمینه ی مضرات دخانیات ،انجام فعالیت بدنی مناسب ومصرف واحدهای غذایی موردنیازبدن درکانون ولایت توسط فرشادمحمدی وپژمان رضایی برگزارگردید ودرپایان جلسه   علاوه بر کنترل فشار خون و استخراج شاخص توده بدنی آنها جهت ثبت در سامانه الکترونیک سلامت ، پمفلت وکتابچه اموزشی بین انها توزیع شد.            
 
پورتال اخبار