رهبری

بدنه خبر

راه اندازی اتاق کار مهندسی نگهداری و تعمیرت تجهیزات پزشکی در بیمارستان شهدای دهگلان چهارشنبه، 15 شهریور 1396
تجهیز و توسعه واحد مهندسی پزشکی بیمارستان جهت ارتقاء سطح کیفیت نگهداری تجهیزات پزشکی و انجام تعمیرات در محدوده اختیارات مهندس پزشک بیمارستان گامی در راستای اعتباربخشی ملی و اقتصاد مقاومتی بوده که به کمک مسئولین محترم بیمارستان ره اندازی شد.
 
 
پورتال اخبار