رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده واگذاری واحد تزریقات و پانسمان مرکز پزشکی توحید سنندج سه‌شنبه، 11 مهر 1396

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد در راستای طرح تکریم ارباب رجوع و ارتقاء سطح خدمات بهداشتی و درمانی و افزایش رضایتمندی مراجعین اورژانس نسبت به واگذاری واحد تزریقات و پانسمان اورژانس مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی توحید شهرستان سنندج از طریق  مزایده به شرکتهای صلاحیت دار در سطح استان اقدام نماید .

********************************************

¨ مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ 10/07/1396 لغایت 18/07/1396

¨ محل تحویل اسناد مزایده به شرکت های داوطلب:استان کردستان-شهرستان سنندج –میدان آزادی ابتدای خیابان آبیدر – ستاد مرکزی دانشگاه – مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه – واحد مناقصات

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  30/07/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج)اسناد مزایده : استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

********************************************

¨ نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده: مبلغ تضمین به مبلغ 20000000 ریال (بیست میلیون ریال ) را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مزایده واریز و ارائه نمایند .

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات : کمیسیون معاملات در روز 04/08/1396 روز پنج شنبه  ساعت 10 در محل دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه می باشد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان  http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید .

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی و درمانی کردستان»

 
پورتال اخبار