رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسه طرح تکریم ارباب رجوع دوشنبه، 17 مهر 1396
این جلسه در ساعت 8/30 دقیقه روز دوشنبه مورخ 17/7/96 در محل دفتر ریاست دانشکده و با حضور کلیه همکاران برگزار گردید. در این جلسه رئیس دانشکده ضمن تشکر از حضور همکاران در جلسه و همچنین اقدامات صورت گرفته جهت رضایت مراجعه کنندگان به دانشکده ، موارد ضروری جهت هرچه بهتر ارائه دادن خدمات به دانشجویان و مراجعه کنندگان بخشهای مختلف دانشکده را ذکر کردند و تاکید نمودند که این موارد به نحو احسن انجام پذیرد.
 
پورتال اخبار