رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده چهارشنبه، 26 مهر 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد اجاره محل بوفه مستقر در بیمارستان شهید بهشتی را بصورت مزایده بصورت استیجاری واگذار نماید.

شرکت های صلاحیت دار  اشخاص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه کسب از اتحادیه اصناف شهرستان دارای مجوز فعالیت می توانند جهت تهیه اسناد مزایده از تاریخ 25/7/96 لغایت 6/8/96 به آدرس: استان کردستان – شهرستان قروه- شبکه بهداشت و درمان دفتر مدیریت شبکه و یا به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به آدرس: http://muk. ac.ir مراجعه نمایند.

درصورت هرگونه سؤال با شماره تلفن: 35222074 (رئیس امور اداری شبکه) تماس حاصل فرمائید.

 
پورتال اخبار