رهبری

بدنه خبر

تمدید اطلاعیه فراخوان واگذاری داروخانه کلینیک ویژه دانشگاه دوشنبه، 1 آبان 1396

دانشگاه علوم پزشکی کردستان در نظر دارد برابر بخشنامه شماره81833/655 مورخ 17/5/96 معاون محترم وزیر و رئیس سازمان غذا و دارو، داروخانه های روزانه کلینیک ویژه تخصصی دانشگاه واقع در خیابان کشاورز را از طریق مزایده به شرکتهای تعاونی داروسازان مستقر در استان (واجد شرایط مذکور در بخشنامه فوق الذکر) یا داروسازان دارای مجوز تأسیس در شهر سنندج واگذار نماید.

لذا در صورت تمایل درخواست کتبی خود را جهت بررسی و طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه لغایت 3/8/96 به مدیریت محترم کلینیک ویژه تحویل و رسید دریافت نمایید.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار