رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام امورات مربوط به تایپ و تکثیر پنجشنبه، 11 آبان 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد به منظور توسعه وجذب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امورات مربوطه به چاپ و تکثیر خود را از طریق استعلام بهاء به  شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.

 

زمان تحویل اسناد شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی لغایت 15/8/1396

محل تحویل اسناد به شرکتهای داوطلب: سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس- دبیرخانه یا از طریق وبسایت دانشگاه

 

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 20/8/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس- کد پستی : 66177713141

 

نوع و سپرده شرکت در استعلام : مبلغ تضمین به مبلغ 20000000 ریال(بیست میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتیر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند./

 

تاریخ تشکیل  پیشنهادات:

مورخ 23/8/96 صبح روز سه شنبه ساعت 10 واقع در دفتر ریاست مرکز می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33660025-087 تماس حاصل فرمایند

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار