رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء امورات مربوط به واحدهای رختشویخانه (لنژری)، خیاط خانه ، ارایشگری و CSR پنجشنبه، 11 آبان 1396

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد به منظور توسعه و جذب مشارکت بخش غیردولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امورات مربوطه واحدهای رختشویخانه (لنژری)، خیاط خانه و CSR را از طریق استعلام بهاء به  شرکت های صلاحیت دار مرتبط با موضوع استعلام واگذار نماید.

 

زمان تحویل اسناد شرکتهای داوطلب: از تاریخ نشر آگهی 11/8/1396 لغایت 15/8/1396

محل تحویل اسناد به شرکتهای داوطلب: سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس- دبیرخانه یا از طریق و بسایت دانشگاه

 

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 20/8/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی- مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی قدس- کد پستی : 66177713141

 

نوع و سپرده شرکت در استعلام: مبلغ تضمین به مبلغ 40000000 ریال(چهل میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتیر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط استعلام واریز و ارائه نمایند.

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

ساعت 10 صبح مورخ 23/8/96 روز سه شنبه در دفتر ریاست مرکز می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33660025-087 تماس حاصل فرمایند.

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان»

 
پورتال اخبار