رهبری

بدنه خبر

آگهی (استعلام بها) یکشنبه، 14 آبان 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان دهگلان در نظر دارد بر اساس مقررات قانونی و آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان امور تلفتخانه (اپراتور) بیمارستان شهدا را از طریق استعلام بهاء به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط صلاحیت دار )واگذار نماید.

 

زمان تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: از تاریخ 15/8/96لغایت 21/8/96

محل تحویل اسناد استعلام به شرکت های داوطلب: استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان-واحد حراست شبکه

 

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 27/8/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج) اسناد استعلام :

استان کردستان- شهرستان دهگلان- میدان امام- شبکه بهداشت و درمان دهگلان-واحد حراست شبکه

 

نوع و مبلغ تضمین شرکت استعلام (برای هر قرارداد بطور جداگانه): مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار 2 ماه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی استعلام برای هر قرارداد بطور جداگانه واریز نمایند.

 

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الف، ب و ج) : مورخ 30/8/96 صبح روز سه شنبه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه می باشد.

 

در ضمن شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08735124024 واحد امور عمومی تماس حاصل نمایند.

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان»

 
پورتال اخبار