رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای آموزشی دانشکده شنبه، 20 آبان 1396

" جلسه شورای آموزشی "

بیستمین جلسه شورای آموزشی دانشکده در تاریخ 96/08/20 ساعت 8 صبح روز شنبه در دفتر ریاست دانشکده با حضور اعضاء تشکیل شد.در این جلسه ابتدا گزارش آقای دکتر محمد فتحی در خصوص جلسه کمیته اخلاق ارائه گردید. سپس گزارش بازدید مدیرگروههای اتاق عمل وپرستاری از بخش های بیمارستان کوثر ارائه شد ودر موردبرنامه ریزی کارورزی ترم آینده بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار