رهبری

بدنه خبر

دوره آموزشی یکشنبه، 21 آبان 1396

" برگزاری دوره کلاسهای آموزش مربیگری زایمان فیزیولوژیک"

پنجمین دوره کلاسهای آموزش مربیگری زایمان فیزیولوژیک جهت 30 نفرازکارشناسان وکارشناسان ارشد مامایی استان کردستان ، توسط مربیان گروه مامایی دانشکده وهمکاری انجمن علمی مامایی کردستان به میزان 60 ساعت تئوری وعملی دردانشکده پرستاری ومامایی برگزار گردید وروز 08/18/  96 امتحان پایان دوره بعمل آمد.
 
پورتال اخبار