رهبری

بدنه خبر

اعزام اکیپ های بهداشتی درمانی به مناطق زلزله زده سه‌شنبه، 23 آبان 1396

به گزارش روابط عمومی شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران دراولین ساعات اداری روزدوشنبه مورخه 96/8/22 اعضای کمیته بحران شبکه بهداشت ودرمان شهرستان کامیاران به ریاست دکترآوات کریمی سرپرست این شبکه باموضوع زلزله شب گذشته تشکیل جلسه دادند. دراین جلسه خانم دکترآوات کریمی ضمن تشکرازاعضای این کمیته به جهت حضور دربیمارستان سیناهنگام وقوع زلزله شب گذشته وانجام اقدامات مربوطه، مطالبی رادراین زمینه بیان نموده  وبا اشاره به برخی ازکم وکاستی ها دستورات لازم رادراین خصوص صادرنمودند. اعضای این کمیته نیز ضمن بیا ن نظرات کارشناسی خود آمادگی خود را اعلام نمودند. ضمناً دراین جلسه برنامه ریزی اعزام اکیپ بهداشتی درمانی متشکل ازچند نفر پزشک وماما به همراه یکدستگاه آمبولانس وخودرو کمک دارصورت گرفت.  گفتنی است این اکیپ ساعتی بعدازاین جلسه ضمن هماهنگی با دانشگاه علوم پزشکی کردستان وکرمانشاه عازم مناطق زلزله زده استان کرمانشاه شدند.

 
 
 
 

 
 
 

 

 
پورتال اخبار