رهبری

بدنه خبر

برگزاری آزمون آگاهی سنجی پرسنل انتظامات بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه سه‌شنبه، 23 آبان 1396
به گزارش روابط عمومی شبکه، در مورخه 96/8/21 به منظور سنجش میزان آگاهی پرسنل انتظامات بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه، آزمونی از طرف دفتر حراست شبکه برای پرسنل مذکور در محل دفتر حراست برگزار گردید.
 
 
 
 
 
منبع: شیرزادی
 
پورتال اخبار