رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی (دوم)1395 دوشنبه، 29 آبان 1396

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد اموال و وسایل اسقاطی شامل: وسایل اداری، دستگاهها سایرلوازم متفرقه اسقاط و... خارج از رده خود را ازطریق مزایده عمومی به فروش برساند.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان درمزایده: از تاریخ نشرآگهی 27/8/96 لغایت 4/9/96

آدرس محل تحویل اسناد مزایده به شرکت کنندگان در مزایده: استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا- اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

آدرس محل بازدید از اموال و وسایل اسقاطی: شهرستان سقز، 1- خیابان پرستار- انبار بیمارستان امام خمینی(ره) و  2- بلوار حافظ- انبار مرکز بهداشت شهرستان سقز مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 14/9/1396

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج) اسناد مزایده: استان کردستان-سقز-بلوار حافظ –مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست-کدپستی 6681744593-صندوق پستی 111

*********************************

نوع و مبلغ سپرده در مزایده: مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر( با حداقل اعتبار سه ماه) بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان  سقز واریز و ارائه گردد

*********************************

تاریخ کمیسیون مزایده و بازگشایی مدارک و پیشنهادات (پاکات الف –ب-ج) مورخ 20/9/1396 صبح روز دوشبنه ساعت 10 واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد. ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مزایده گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امورعمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایند.

*********************************

ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مزایده بر عهده برندگان مزایده می باشد.

 

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی  درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار