رهبری

بدنه خبر

مرحله دوم استعلام بها تجهیز راه اندازی و برون سپاری سایت بی خطرسازی زباله های عفونی چهارشنبه، 8 آذر 1396

شبکه بهداشت و درمان قروه در نظر دارد تجهیز ، نصب ، راه اندازی و برون سپاری سایت بی خطر ساز زباله های عفونی بیمارستان شهید دکتر بهشتی قروه و مراکز تابعه را از طریق استعلام بها به شرکتهای صلاحیت دار واجد شرایط و دارای مجوز(شرکتهایی که در این زمینه فعال هستند) به مدت 12 ماه از مورخ 1/10/96 لغایت 30/9/97 واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد استعلام بهاء به شرکت های داوطلب:

از تاریخ نشر آگهی 7/9/96 لغایت 16/9/96

محل تحویل اسناد و شرایط استعلام بها به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان-شهرستان قروه- میدان بسیج-17 شهریور- شبکه بهداشت و درمان قروه

 

مهلت ارسال پیشنهادات پاکات (الف، ب و ج) لغایت 21/9/96

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات (پاکات الف، ب و ج)

استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور – دفتر حراست شبکه بهداشت و درمان قروه- ارسال از طریق پست سفارشی

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان بایستی جهت شرکت در استعلام بها مبلغ پانزده میلیون ریال 15000000بصورت اصل فیش واریز به شماره حساب 74380904 بانک رفاه شعبه شریعتی قروه-کد 825 و یا ضمانت نامه معتبر قابل وصول(با اعتبار حداقل 3ماه از تاریخ درج آگهی در وجه شبکه بهداشت و درمان قروه) ارائه و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 

تاریخ بازگشایی پاکات و پیشنهادات

مورخ 12/9/96 ساعت 10صبح پنج شنبه در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان قروه می باشد.

در ضمن متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفنهای 7-08735220156 تماس حاصل و یا با سایت ملی اطلاع رسانی استعلام ها به آدرس(http//iets.mporg.ir)و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//muk.ac.ir) مراجعه فرمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار