رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه آگهی پذیرش فراگیر بهورزی سال 96 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان پنجشنبه، 9 آذر 1396

با استعانت ازخداوند متعال وحمد وسپاس به درگاه ایزد منان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی وتخصصی برای بکارگیری افراد واجد شرایط  درنظر دارد به استناد تبصره 1ماده2 دستورالعمل اجرایی پذیرش و استخدام بهورز مصوب هیأت امناء دانشگاه و ازمحل مجوز شماره 1952/209/دمورخه 14/04/1393مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی وهمچنین دراجرای مجوز شماره 7354/209/10/12/1394 معاون محترم توسعه مدیریت ومنابع وزارت متبوع  به ترتیب تعداد 59نفر به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره5 ماده31 آیین نامه اداری واستخدامی) و تعداد 4نفر (به صورت پیمانی ) از افراد واجد شرایط (صرفاً بومی) را ازطریق امتحان عمومی، تخصصی، مصاحبه و سیر مراحل گزینش براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز بعد ازگذراندن دوره آموزش بهورزی مطابق جداول شرایط احراز  و محل های مورد نیاز مندرج درمفاد آگهی بکارگیری نماید.

لذا داوطلبان می توانند ازتاریخ 11/09/96 لغایت24/09/96جهت دریافت فایل Pdf  مفادآگهی واطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی دانشگاه:

 E  به آدرس WWW.MUKAZMOON.IR مراجعه ودرصورت داشتن شرایط مندرج درآگهی ثبت نام نمایند.

 
پورتال اخبار