رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه پنجشنبه، 9 آذر 1396

 

شبکه بهداشت و درمان سقز در نظر دارد امورات تایپ و تکثیر شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان امام خمینی(ره) را به شرکتهای خدماتی دارای صلاحیت اداره کار واگذار نماید.

 

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:

   از تاریخ 8/9/96 لغایت 14/9/96

مهلت ارسال پاکت ها (سه پاکت الف، ب و ج) :

لغایت 25/9/96(لطفاً پشت پاکت درج فرمائید مربوطه به مناقصه امور تایپ و تکثیر)

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ 20000000ریال را بصورت اصل فیش بانکی به شماره حساب 7120886 حساب ودیعه و سپرده شبکه بهداشت و درمان سقز نزد بانک رفاه و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتیر، حداقل اعتبار سه ماهه از تاریخ درج آگهی به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نماید.

 

شرایط شرکت در مناقصه:

پاکت الف: حاوی فیش و یا ضمانتنامه بانکی

پاکت ب: حاوی اساسنامه شرکت، تعیین صلاحیت اداره کار، تعاون و رفاه اجتماعی، آخرین تغییرات روزنامه رضایت نامه کارفرمای قبلی و درصورت فعالیت در هر یک از ارگانها رضایت کارفرما (درصورت اثبات داشتن قرارداد شرکت برنده با یکی از ارگانها در زمان شرکت در مناقصه و عدم ارسال  ارائه رضایت نامه قرارداد فی مابین لغو و برابر مفاد قرارداد اقدام خواهد شد.)

پاکت ج: حاوی قیمت پیشنهادی درج شده در جدول منضم به شرایط واگذاری

پاکات الف و ب و ج در یک پاکت با پست سفارشی به آدرس:

سقز-خیابان حافظ  مرکز بهداشت طبقه دوم واحد حراست کدپستی 6681744593 ارسال گردد.

 

تاریخ بازگشایی پاکات :

مورخه 30/9/1396 پنج شنبه  ساعت 8 صبح در محل دفتر مدیریت شبکه

شرکت کنندگان در مناقصه می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 36223710-087 اداره امور عمومی تماس حاصل و یابه سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس

 (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http// muk.ac.ir) مراجعه فرمایند.

 

به مدارک ناقص و وجود ابهام در قیمت های پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار