رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای آموزشی " شنبه، 11 آذر 1396

"جلسه شورای آموزشی دانشکده"

بیست ودومین جلسه شورای آموزشی دانشکده درمورخ 96/09/11 ساعت 8 صبح روزشنبه در دفتر ریاست دانشکده برگزار گردید. در این جلسه ابتدا گزارش جناب آقای دکتر محمد فتحی از طرح فراخوان مقالات نوزدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی همچنین گزارش خانم کلهر معاونت محترم آموزشی از جلسه برنامه ریزی جشنواره مطهری ارائه گردید. در این جلسه گزارش سرکار خانم اردلان وخانم شامی از جلسه آشنایی دانشجویان ترم دوم پرستاری با محیط بالینی وآشنایی با قوانین محیط بیمارستان در مرکز پزشکی توحید ارائه شد

 
 

 
 
پورتال اخبار