رهبری

بدنه خبر

"جلسه دفاع از پورپوزال" چهارشنبه، 15 آذر 1396

"جلسه دفاع از پورپوزال"

جلسه دفاع از پورپوزال خانم سمیرا صالحی دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری داخلی جراحی تحت عنوان"بررسی تأثیرسنبل الطیب خوراکی برکیفیت خواب واضطراب بیماران دیابتی نوع یک مراجعه کننده به مرکز پزشکی توحید سال1396" در روز

سه شنبه 96/09/28 ساعت 11:30 در کلاس 105 برگزار میگردد.

 
پورتال اخبار