رهبری

بدنه خبر

تشکیل جلسه شورای پژوهشی دانشکده یکشنبه، 12 آذر 1396
در این جلسه که با حضور ریاست دانشکده و اعضای شورای پژوهشی برگزار گردید ، گرنت های پژوهشی ارجاع داده شده به این شورا پرداختند و 10% عناوین ارجاعی انتخاب و به شورای پژوهشی دانشگاه فرستاده شد.
 
پورتال اخبار