رهبری

بدنه خبر

کارگاه حسابرسی امور مالی دانشگاه دوشنبه، 13 آذر 1396
کارگاه حسابرسی در مورخ 13/9/96 در سالن اجتماعات معاونت بهداشتی با حضور همکاران محترم دیوان محاسبات- مدیریت محترم مالی و مسئولین محترم مالی و کارشناسان رسیدگی واحدها و منابع مالی برگزار گردید.
هدف از برگزاری کارگاه شناسایی آگاهی و آشنایی مسئولین مالی و کارشناسان رسیدگی با قوانین و مقررات مالی دیوان محاسبات و قانون محاسبات
 
 
 
 
عمومی سرفصل ها: حسابرسی داخلی- وظایف دیوان محاسبات-قوانین و مقررات رسیدگی به اسناد –اصول رفتار حرفه ای-فرهنگ پاسخگویی در سازمان- ارزیابی و گزارش ضعف کنترلهای داخلی و ارائه و پیشنهاد به مدیریت بهبود-ماده یک قانون احکام دائمی برنامه های کشور ماده 31 و ماده 45 آئین نامه اداری و معاملاتی  گروه هدف: مدیر منابع مالی –مسئولین محترم مالی –کارشناسان رسیدگی کل واحد در سطح استان
 
پورتال اخبار