رهبری

بدنه خبر

بهورزان بومی باید پذیرش شوند دوشنبه، 20 آذر 1396
‍ دکتر محمد مظاهری صبح امروز در اولین جلسه بهورزان که با حضور دیگر اعضا، در دفتر مدیریت برگزار شد عنوان کرد:بهورزان سربازان خط مقدم سیستم بهداشتی هستند و پذیرش بهورزان صرفا به صورت بومی باید صورت پذیرد و پذیرش داوطلبان غیر بومی راغیر مجاز تلقی کرد. وی افزود: اعضای شورای اسلامی روستاها و دهیاران باهدف جلوگیری از صدور گواهی برای افراد غیر بومی یاری گر شبکه بهداشت ودرمان باشند. مظاهری از فرمانداری وبخشداری ها با عنوان بازوی کمکی شبکه بهداشت ودرمان یادکرد واظهار داشت: برگزاری جلسات توسط مدیران ومربیان مراکز آموزش بهورزی با اعضای شورای اسلامی روستاها به صورت فراگیر از طریق فرمانداری وبخشداری ها به اطلاع خواهد رسید. وی در پایان گفت: اگر زحمات بهورزان نبود، بی شک وضعیت بهداشتی کشور مطلوب نبود.
 
منبع: شبکه بهداشت ودرمان شهرستان بیجار
 
پورتال اخبار